FacebookTwitterYoutubeInstagram

Taxe de scolarizare

Home » Studenti » Taxe de scolarizare

TAXE DE ŞCOLARIZARE pentru anul universitar 2021 - 2022

 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timişoara
pentru anul universitar 2020 – 2021

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 Euro

2

Înscriere la DPPD

20 RON

 

3

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 Euro

4

Înmatriculare la DPPD

30 RON

 

5

Înmatriculare la II-a facultate

150 RON

200 Euro

6

Reînmatriculare

150 RON

200 Euro

7

Transfer-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ)
- extern (între universităţi)

150 RON
500 RON

-
-

Transfer extern – de la secţia în limba engleză

2000 RON

8

Transfer de la zi la IFR (în cadrul facultăţii şi între facultăţi)

1500 RON

-

9

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

100 RON

 

320 EURO
270 EURO

10

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

400 RON

 

11

Taxe de şcolarizare:
La forma de învăţământ – Cu frecvență
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

 

2500 RON/an

 

 

 

350 Euro/lună pt. domeniul Med. Vet.
270 Euro/lună pt. celelalte domenii

Facultatea de Agricultură
-specializarea Agricultură – limba engleză
-specializarea Ingineria și protecția mediului în agricultură – limba franceză

 

2700 Euro/an
2700 Euro/an

Facultatea de Medicină Veterinară
- Medicină Veterinară – limba română
- Medicină Veterinară (limba engleză şi limba franceză)

 

5000 RON/an
3200 Euro/an (anii de studiu II-VI)
3500 Euro/an (anul I)

12

La forma de învăţământ la distanţă
Facultatea de Management şi Turism Rural

 
2600 RON/an

 

-

13

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural

 

2600 RON/an

 

2000 Euro/an

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

14

*Înscrierea la examenul de admitere

100 RON

120 Euro

15

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 Euro

16

Înmatriculare la al  II-lea program

150 RON

-

17

Reînmatriculare

150 RON

-

18

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ)
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

19

Taxă susţinere examen de disertaţie:

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

-
200 RON

 

320 EURO
270 EURO

20

Taxă repetare examen disertaţie
-      pentru absolvenţii proprii

  • pentru domeniul medicină veterinară
  • pentru celelalte domenii din universitate

 

400 RON
-
-

 

320 EURO
270 EURO

23

Taxe de şcolarizare:
- Facultatea de Inginerie Alimentară - limba engleză
- pentru toate programele de studii/domeniile în limba română
- pentru programele de studii în limbi străine

 

3200 Euro/an
2100 RON/an
2700 EURO/an

 

3200 EURO/an

2700 EURO/an

24

Taxă reexaminare pentru anii anteriori
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

 

100 RON/examen

 

 

 

100 RON/examen

 

Facultatea de Medicină Veterina

200 RON/examen

200 RON/examen

25

Restanţă pentru anul în curs
Reexaminare pentru anul în curs

40 RON/examen
60 RON/examen

-
-

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

**Înscriere la doctorat

200 RON

Medicină Veterinară - 340 EURO
I.R.V.A. - 290 EURO

 

**Înmatriculare la doctorat

200 RON

-

 

Examen de competenţă lingvistică

50 RON

-

 

Taxă pentru repetare examene şi referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 şi Ordonanţa nr. 22 din 29.08.2009

 

Taxă de susţinere teză de doctorat:

  • în stagiu
  • cu stagiu depăşit

 

500 RON
2100 RON

 

Medicină Veterinară - 640 EURO
I.R.V.A. - 540 EURO

 

Taxă studii doctorat cu frecvenţă

5000 RON/an

Medicină Veterinară – 4000 EURO/an

 I.R.V.A. – 3500 EURO/an

 

 

D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ŞI POSTDOCTORALE

31

Taxă înscriere la programele de formare şi dezvoltare profesională continuă

120 RON

 

32

Taxă înmatriculare program  postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

150 RON

 

33

Taxă înscriere la programe postdoctorale

200 RON

 

34

Taxă de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

 

35

Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II şi grad didactic I

200 RON

 

36

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

 

37

Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

38

Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

150 RON

 

39

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1200 RON

 

40

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1000 RON

 

41

Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

150 RON

 

42

Examen de diferenţă/echivalare program postuniversitar DPPD, nivel I și nivel II

150 RON/disciplină

 

43

Examen pentru Programul de studii psihopedagogice pt. studenţi cu taxă de la ciclul de studii universitare de licenţă

100 RON/disciplină

 

44

Facultatea de Medicină Veterinară - studii postuniversitare de specializare
Facultatea de Inginerie Alimentară – studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă  (120 ore/curs)

2600 RON/an
1000 RON/curs

2000 Euro/an

 

 

 

 

E. ALTE TAXE

45

Eliberarea duplicatelor  - acte studii, foi matricole,
- carnet student, legitimaţii

100 RON
50 RON

30 EURO
15 EURO

46

Eliberarea programei analitice

100 RON/an de studiu

40 EURO/an de studiu

47

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

1000 RON

250 EURO

48

Eliberarea situaţiei şcolare (pentru plecare în străinătate sau alte scopuri)

150 RON

50 EURO

49

Eliberarea adeverinţei de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură)

50 RON

-

50

Eliberare foaie matricolă „la cerere”

100 RON/buc

30 EURO

51

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

52

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

 

53

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

-

54

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

55

Taxă de eliberare diplome mai vechi de 3 ani

150 RON

56

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

57

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, în regim postuniversitar, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

58

Taxă susţinere examen abilitare

5000 RON

Taxă susţinere examen abilitare pentru cadrele didactice angajate ale universităţii, indiferent unde susţin examenul de abilitare, pe teritoriul României

 

1000 RON

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din U.S.A.M.V.B. Timişoara precum și angajații universității.

* Angajații universității U.S.A.M.V.B. Timişoara, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutiriile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

**Taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenţii promoţiei 2019 şi angajaţii USAMVBT.
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de admitere, înmatriculare şi şcolarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I şi II, în regim postuniversitar.
Cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara beneficiază de o reducere de 50% din toate taxele de școlarizare aferente programelor postuniversitare.

Avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 11.02.2020 și aprobat în ședința Senatului universitar din data de 18.02.2020.

 

Rector

Secretar șef interimar,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Dr.ing. Carolina Popa

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty