FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere doctorat

Home » Scoli doctorale » Admitere doctorat

Calendarul admiterii la ciclul universitar de doctorat sesiunea 2022 :

 

Sesiunea de vară:

- înscriere: 19-25 iulie;

- concurs admitere: 26-27 iulie;

- depunere și rezolvare contestații: 28 iulie;

- afișare rezultate finale: 29 iulie;

 

Sesiunea de toamnă:

- înscriere: 19-23 septembrie;

- concurs admitere: 26-28 septembrie;

- depunere și rezolvare contestații: 29 septembrie;

- afișare rezultate finale: 30 septembrie.

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 

În original:

  1. Fişa de înscriere (formular tip);
  2. Curriculum vitae format european;
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul);
  4. Adeverinţă de absolvire master pentru candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunea 2021 - 2022;
  5. Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru înscriere la concursul de admitere.

 

B. În original şi copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în momentul înscrierii:

a. certificatul de naştere;

b. certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui prin căsătorie);

c. document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul);

d. diploma de bacalaureat;

e. diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);

f. diploma de studii aprofundate/master (cu anexele, după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);

g. buletinul/cartea de identitate.

h. pentru candidații înscriși la programele de studii universitare de doctorat cu predare în limba română și care  nu prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română se va susține un interviu în limba română care va fi apreciat cu calificativul admis sau respins. Se pot înscrie la concursul de admitere doar candidații care obțin calificativul admis. Prin excepție, pentru candidații care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;

i. dosar plic.

            Dosarul întocmit se va depune la Secretariatul IOSUD - USAMVBT.

 

Concursul de admitere la doctorat, indiferent de domeniu, constă din două probe:

- probă scrisă pe baza unei tematici anunţate de către conducătorul de doctorat înainte de data desfăşurării concursului de admitere;

- interviu, în cadrul căruia se analizează: tema de cercetare propusă pentru teza de doctorat precum şi modul în care este asigurată finanţarea cercetărilor în cadrul temei propuse pentru teza de doctorat, preocupările ştiinţifice ale candidatului şi aptitudinile lui de cercetare.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 

 

Cifra de şcolarizare la ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023 și repartizarea pe domenii

 


 

Rezultate admitere doctorat IRVA iulie 2022

 

Rezultate admitere doctorat MV iulie 2022

 


 

Locuri disponibile pentru admitere – sesiunea septembrie 2022

 

 

Rezultate admitere doctorat IRVA - sesiunea septembrie 2022

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty