FacebookTwitterYoutubeInstagram

Ingineria si protectia mediului in agricultura

Home » Practica studenti » Ingineria si protectia mediului in agricultura

Conform planului de învãțãmânt, pentru specializarea Ingineria și protecția mediului în agriculturã sunt prevãzute 270 ore de practicã pe ciclu de licențã, repartizate astfel:

*30 ore echivaleazã cu o sãptãmânã de practicã

Tematica disciplinei de Practicã a specializãrii Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã este permanent revizuitã ºi îmbunãtãþitã, astfel încât sã rãspundã întru totul cerinþelor planului de învãþãmânt al specializãrii ºi nevoilor studenþilor de a-ºi însuºi cunoºtinþele și practica specificã domeniului de inginerie a mediului. Activitãþile converg spre dobândirea experienþei necesare specialistului de mediu. Astfel, orele de practicã sunt corelate cu disciplinele în domeniu ºi de specialitate prevãzute în planul de învãþãmânt la fiecare an de studiu, fiind coordonate ºi îndrumate de cãtre cadrele didactice responsabile cu buna desfãºurare a activitãþilor practice.

Studenþii din anul I realizeazã practica de Analizã a factorilor de mediu, în care participã la recoltarea (în teren), determinarea (în laboratoare) ºi interpretarea factorilor de mediu (apã, sol, vegetaþie) analizaþi. Tot în aceastã practicã, îºi formeazã deprinderi ºi în ceea ce priveºte utilizarea aparatelor de mãsurã ºi control pentru principalele fenomene ºi procese meteorologice. De asemenea utilizeazã determinatoarele pentru identificarea principalelor specii de plante ºi animale, precum ºi cunoaºterea morfologiei, biologiei, ecologiei ºi sistematicii acestora. p1
p1 p1

În anul II de studiu, studenþii efectueazã practica de Ecologie ºi protecþia mediului, parcurgând urmãtoarele etape: - identificarea surselor de poluare ºi a poluanþilor specifici generaþi de acestea; - posibilitãþile de rãspândire în mediu a factorilor poluanți;

  • propunerea unor soluþii optime de gestionarea acestora în concordanþã cu cerinþele protecþiei mediului înconjurãtor;
  • gestionarea ºi neutralizarea deºeurilor de orice naturã;
  • limitarea impactului negativ asupra mediului înconjurãtor ºi respectarea conceptului de dezvoltare durabilã;
  • gospodãrirea apelor, proiectarea, execuþia ºi exploatare a lucrãrilor de alimentãri cu apã ºi canalizare;
  • conservarea naturii.

Toate acestea sunt în strânsã legãturã cu principalele reglementãri naþionale ºi europene, cu referire la pãstrarea ºi conservarea durabilã a valorilor inestimabile ale patrimoniului natural din România.

p1
p1 p1
p1 p1
Evaluarea calitãþii mediului, prin activitãți desfãșurate în principalele instituþii sau unitãþi de profil din zona de vest a þãrii, sunt cunoscute de studenți în practica anului III. Aceste stagii de practicã sunt efectuate în urma semnãrii convenþiilor de practicã între universitatea–facultatea noastrã ºi instituþiile sau unitãþile care au în domeniul de activitate ºi aspecte de ingineria ºi protecþia mediului. Studenþii, la finalul stagiului de practicã, participã în deplasãrile de studiu ºi documentare în teren, pe trasee din þarã ºi chiar din strãinãtate, care cuprind cât mai multe ºi interesante obiective de mediu.
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
În practica anului IV, sub îndrumarea cadrelor coordonatoare, studenții realizeazã practica pentru Elaborare a proiectului de diplomã conform ghidului de redactare. Aceastã activitate se bazeazã pe studiile, cercetãrile, experienþele ºi rezultatele obþinute încã din anii anteriori, când s-au înscris la cercurile ºtiinþifice ale disciplinelor.

Responsabil practicã specializarea IPMA
Șef lucrãri dr. ing. Bãghinã Narcis
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1
p1 p1

Practica studenteasca in unitatile de profil

p1Administratia Bazinala de Apa Banat p1Administratia Bazinala de Apa Banat
p1Administratia Bazinala de Apa Banat p1Administratia Bazinala de Apa Banat
p1Administratia Bazinala de Apa Banat p1Agentia pentru protectia mediului Timis
p1Agentia pentru protectia mediului Timis p1Procter&Gamble Timisoara
p1Procter&Gamble Timisoara p1Retim Ecologic Service S.A.
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Telefon secretariat_agro@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty