FacebookTwitterYoutubeInstagram

Obiective

Home » Calitate » Obiective

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII îN FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ TIMIªOARA

Pentru introducerea sistemului de management al calitãþii (SMC), facultatea trebuie sã dezvolte o structurã capabilã sã recepteze ºi promoveze calitatea. În acest scop trebuie sã se asigure resursele umane necesare proiectãrii ºi creãrii SMC, sã se defineascã ºi delege competenþele ºi responsabilitãþile organismelor colective ºi a persoanelor care compun SMC, precum ºi sã se stabileascã modalitãþile de acþiune ale acestora.

1. PRINCIPII DE BAZÃ

Pentru proiectarea structurii organizatorice necesarã implementãrii funcþiei de calitate În facultate sunt necesare urmãtoarele principii de bazã:

- conducerea SMC la fiecare nivel al facultãþii de cãtre managerul nivelului respectiv (facultate - decan, catedrã - ºef de catedrã);

- promovarea prin intermediul SMC a responsabilitãþii ºi a autoritãþii instituþionale prin definire, delegare explicitã ºi prin verificarea realizãrilor efective;

- coordonarea programului de cãtre persoane care cunosc bine specificul activitãþii din facultate ºi care deþin competenþã adecvatã în domeniul calitãþii;

- identificarea ºi definirea proceselor din facultate, urmate de stabilirea de responsabilitãþi referitoare la acestea.

2. ORGANIGRAMA

2.1. Facultate

2.1.1. SMC la nivelul facultãþii este condus de Decan care desfãºoarã strategia, politica, obiectivele ºi prioritãþile universitãþii în domeniul calitãþii în facultate urmãrind cunoaºterea ºi aplicarea atât a aspectelor generale cÂt ºi a celor specifice acesteia.

2.1.2. Directorul cu calitatea (DC) este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate ºi autoritate privind proiectarea, menþinerea ºi îmbunãtãþirea SMC la nivel de facultate. DC poate fi unul dintre prodecani sau un alt cadru didactic al facultãþii numit de decan ºi confirmat de Biroul Consiliului Facultãþii.

2.1.3. Comisia Calitãþii (ComC) este un organism de lucru având la nivelul facultãþii un rol similar cu cel jucat de ConsC la nivelul universitãþii. Ea este numitã ºi prezidatã de decan, asistat de DC.

2.2. Departament

2.2.1. La nivelul de departament, ºeful de departament are autoritatea ºi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia (învãþãmânt, cercetare, organizare ºi relaþii externe). în cazul în care activitatea departamentului este extinsã, ºeful de departament poate numi un reprezentant al sãu pentru SMC.

2.2.2. ªeful de departament (SD) numeºte unul dintre cadrele didactice cu experienþã din departamentresponsabil cu calitatea. Acesta urmãreºte la nivelul D, ca sarcinã de serviciu, atingerea obiectivelor generale ºi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea ºi desfãºurarea evaluãrilor/auditurilor interne ºi evaluãrilor individuale.

2.2.3. ªeful de departament poate numi, dacã considerã necesar, câte un responsabil pentru fiecarespecializare (RS) sau program de studii conduse de departament. Acesta rãspunde de calitatea întregului proces de învãþãmânt din cadrul specializãrii.

2.2.4. Directorul de departament/ºeful de catedrã, poate numi, dacã considerã necesar, un responsabil pentru calitatea procesului de cercetare (RC) din cadrul departamentului. Acesta poate fi secretarul ºtiinþific al departamentului sau un alt cadru didactic.

2.2.5. ªeful de departament poate numi, dacã considerã necesar, un responsabil pentru calitatea pentru alte entitãþi organizatorice din cadrul departamentului (RAEO). Acesta urmãreºte la nivelul entitãþii atingerea obiectivelor generale ºi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea ºi desfãºurarea evaluãrilor/auditurilor interne ºi a evaluãrilor individuale.

Lista personalului cu atribuþii în Sistemul de Management aº Calitãþii (SMC) la nivelul Facultãþii de Medicinã Veterinarã Timiºoara


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty