FacebookTwitterYoutubeInstagram

Workshop

Home »Evenimente » Workshop
14.04.2011

Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara (USAMVBT) prin Facultatea de Medicinã Veterinarã organizeazã în ziua de joi, 19.05.2011, începând cu ora 1400 workshop-ul:

 

HEMOPARAZITOZE LA CÂINI – ETIOLOGIE ªI DIAGNOSTIC

 

În cadrul proiectului TE_277_nr. 116 / 2010 cu titlul „CERCETÃRI PRIVIND EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTICUL ªI CONTROLUL UNOR HEMOPARAZITOZE LA CÂINIîncheiat între Consiliul National al Cercetãrii ªtiinþifice (CNCS) / UEFISCDI ºi USAMVB TIMIªOARA.

 

Vã adresãm invitaþia de a participa la acest workshop, fapt care ne onoreazã ºi ridicã prestigiul manifestãrii.

Vã rugãm sã confirmaþi participarea dumneavoastrã pânã la data de 18 mai 2011, ora 1400.

 

Director proiect,

Asist. Univ. Dr. Marius ILIE

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty