FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere 2011 - Medicina Veterinara

Home »Evenimente » Admitere 2011 - Medicina Veterinara
29.06.2011

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

ADMITERE 2011

DOMENIUL: Medicinã Veterinarã

Forma de învãþãmânt: Zi/6 ani - în limbile românã ºi englezã

Numãr de locuri pentru anul universitar 2011/2012

Calendar admitere sesiunea iulie 2011:  

 ADMITEREA (concurs dosare) 

Nota finalã se calculeazã astfel:
Nf = (MIX+MX+MXI+MXII+MXIII +MBac) / 5(6)
în care:
MIX-XIII = media anilor de liceu (MXIII pentru seral)
MBac = media bacalaureat (minim 6,00)

 ACTE NECESARE:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentã cu aceasta;
- foaie matricolã cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat;
- certificat de naºtere în copie legalizatã;
- adeverinþã medicalã tip;
- copie xerox de pe CI/BI cu CNP;
- 3 fotografii tip buletin;
- cerere de înscriere tip (de la secretariat);
- chitanþa reprezentând taxa de înscriere (100 lei);
- dosar plic;
- adeverinþã pentru studenþii care urmeazã a doua facultate din care sã rezulte:

  1. numãrul anilor universitari de studiu efectuaþi în regim cu taxã sau buget;

    2. dacã au beneficiat sau nu de bursã ºi pe ce perioadã (numãr semestre).

- copie dupã diploma de licenþã sau diploma de absolvire pentru absolvenþii de facultate ºi adeverinþã din care sã rezulte numãrul anilor efectuaþi la buget sau la taxã, precum  ºi numãrul de semestre în care au beneficiat de bursã sau faptul ca  nu au beneficiat de bursã.

Absolvenþii primesc diplomã de licenþã ºi titlul de Doctor medic veterinar

În primii trei ani sunt studiate disciplinele fundamentale ºi preclinice: Anatomia, Biochimia, Biologia  animalã, Biologia celularã, Ecologia, Fiziologia, Genetica, Microbiologie ºi Imunologie, Farmacologia, Semiologia.

În anii IV, V ºi VI sunt studiate disciplinele clinice: Boli infecþioase, Boli parazitare, Dermatologie, Boli interne, Chirurgie, Toxicologie, Obstetricã ºi ginecologie, Farmacie veterinarã.

Diploma este recunoscutã în þãrile U.E. ºi vã oferã posibilitatea sã profesaþi fie în þarã, fie în strãinãtate, în diferite domenii, astfel:

În anul 2010 facultatea a fost reacreditatã naþional, iar în octombrie 2010 facultatea a fost evaluatã european de cãtre EAEVE (Asociaþia Facultãþilor de Medicinã Veterinarã din Europa). Tot din 2010 este acreditatã ARACIS ºi secþia în limba englezã.

Informaþii suplimentare:

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty