FacebookTwitterYoutubeInstagram

Organizarea si desfasurarea admiterii

Home » Admitere » Organizarea si desfasurarea admiterii
 
 
 

BROȘURA ADMITERII 2022

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
 • certificat de naştere;
 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru candidaţii studenţi/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licenţă sau absolvire a unei facultăţi sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;

                          B) alte documente

 • pentru candidaţii studenţi: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Direcţia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere;
 • dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licență;
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

 

                           Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

                           A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

           - diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalente),

           - foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,

           - certificat de naştere;

 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru  studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • copie a cărţii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate (învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de învăţământ, iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

-  dosar plic.

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.

 


 

Tematica interviu Programul de studii de masterat Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Tematica interviu Programul de studii de master Biologie aplicată în agricultură

Tematica interviu Programul de studii de master domeniul Agronomie

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Telefon secretariat_agro@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty